Sterke omzetgroei Unica naar ruim € 350 miljoen en meer dan verdubbeling nettowinst in 2016

Sterke omzetgroei Unica naar ruim € 350 miljoen en meer dan verdubbeling nettowinst in 2016

Unica, de grootste zelfstandige technisch dienstverlener van ons land, heeft in het afgelopen jaar een sterke groei geboekt. De omzet groeide met meer dan 20% naar € 357 miljoen (2015: € 292 miljoen) en de nettowinst steeg naar € 12 miljoen (2015: € 5,2 miljoen). Met deze resultaten was voor Unica 2016 het beste jaar in haar meer dan 80-jarig bestaan. Unica voorziet voor 2017 en de komende jaren een verdere groei in omzet en rendement door zowel autonome groei als uit acquisities. Voor 2017 heeft Unica een of meerdere strategische acquisities op het oog die haar portfolio verder versterken. Voor 2017 rekent Unica op een omzetniveau van circa € 380 miljoen.

Groeiende vraag naar slimmere en duurzamere gebouwen en installaties

De groeiende vraag naar slimmer wordende gebouwen en installaties leidde tot meer opdrachten. Nieuwe initiatieven als de Transitiecoalitie om de overstap op duurzame energiebronnen te versnellen hebben naar verwachting voor de langere termijn positieve effecten op het aantal opdrachten. Dat geldt ook voor de aangescherpte wet- en regelgeving op het gebied van het verduurzamen van kantoren: elk kantoor in Nederland dient in 2023 energielabel C of beter te hebben. Dit betekent dat een kantooroppervlakte van circa 43 miljoen m² de komende jaren energiezuiniger gemaakt dient te worden. Bovendien moeten om de doelstelling van het internationale klimaatakkoord te halen gedurende langere tijd 15.000 gebouwen per jaar gerenoveerd worden. Unica is als meest duurzame technisch dienstverlener zeer goed gepositioneerd om opdrachtgevers met deze verduurzamingsvraag te helpen en introduceerde recent een garantiestelling tot minimaal label C voor energie-onzuinige kantoren.

Organisatiestructuur blijkt effectief

In het afgelopen jaar werd grote vooruitgang geboekt in de eerder ingezette versterking van de commerciële slagkracht en efficiency. Sinds 2015 past Unica een strategische oriëntatie toe op specifieke klantgroepen om deze een onderscheidende propositie te kunnen bieden. Het effect is onder meer goed zichtbaar in de zorg, waarin Unica in 2016 samen met haar ketenpartners nieuwe opdrachten verwierf bij onder meer het Amphia Ziekenhuis, Diakonessenhuis Utrecht en Zeist, HMC Bronovo, Rijnstate, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Zorgboulevard Zaandam, Radboud UMC, IJsselland Ziekenhuis, Alrijne Ziekenhuis en het AMC.

In dat kader leverde ook de organisatiestructuur rond de drie organisatiepijlers Technisch Beheer, Gespecialiseerde Bedrijven en het Projectenbedrijf een belangrijke bijdrage. Het operationele resultaat (EBITDA) groeide van € 11,7 miljoen naar € 20,2 miljoen. Het aantal medewerkers van Unica steeg in 2016 met bijna 10% van 1.846 naar 2.017 FTE. Met deze resultaten behoort Unica tot de ‘Top 250 Groeibedrijven van Nederland’, een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken.

Opnieuw groei in Technisch Beheer

Het grootste onderdeel van Unica, het technisch beheer van gebouwen en installaties, groeide in 2016 wederom, ditmaal met 20% tot een omzet van € 156 miljoen. Bovendien was een sterke groei in het rendement zichtbaar. Technisch Beheer wist in het afgelopen jaar een relatief groot aantal nieuwe landelijke contracten te realiseren en het aandeel langjarige contracten te verhogen.

De overname van een deel van de activiteiten van Imtech Building Services (sinds 3e kwartaal van 2015) droeg eveneens bij aan de groei van de contractenportefeuille en het resultaat. De ingezette strategie om Technisch Beheer meer te laten profiteren van haar onderscheidende positionering in duurzame en intelligente installaties heeft eveneens bijgedragen aan een verbetering van de resultaten.

Opnieuw prima resultaten Gespecialiseerde Bedrijven

De Gespecialiseerde Bedrijven van Unica behaalden een omzet van € 121 miljoen, een groei van 23% ten opzichte van 2015. Deze bedrijven opereren onder hun eigen naam in de markt: Unica Schutte ICT, Regel Partners, Unica Security, Unica Automatic Sprinkler, Unica Fastcom, Unica Ecopower, Unica Regeltechniek, Unica Industrial Projects, Unica Networks & Services en Hellemans Consultancy en zijn belangrijk vanwege het innovatieve karakter van het portfolio.

Alle Gespecialiseerde Bedrijven lieten goede prestaties zien en deze pijler levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de positie van Unica als geïntegreerd dienstverlener. Ze zijn een onmisbare schakel in de missie van Unica om een topspeler te zijn op integrale oplossingen voor veiligheid, comfort & gezondheid, communicatie en energie & duurzaamheid.

Licht groeiend volume in nieuwbouw en renovatieprojecten

Unica Projecten, actief in nieuwbouw en grote renovaties, opereerde in een markt waar de prijsniveaus onverminderd scherp bleven. Unica Projecten is een belangrijke pijler voor het indirect vergroten van de performance van Technisch Beheer en de Gespecialiseerde Bedrijven. De omzet groeide van € 64 miljoen naar € 80 miljoen. Onderliggend was sprake van een duidelijke groei van het aantal projecten dat wordt gerealiseerd op basis van ‘ondernemend samenwerken’. Hierbij zijn de betrokken partijen uit de keten bij de realisatie van een project verantwoordelijk voor het eindresultaat. De nieuwbouw van het Amphia Ziekenhuis in Breda met het consortium Four Care is hiervan bij uitstek een voorbeeld. Dit geldt ook voor een project als TU Eindhoven. Unica verwacht een verdere groei van dit type samenwerkingen in de komende jaren.

Met de groei in omzet en winst maakt Unica onderdeel uit van de kopgroep in de markt. Unica wil voorop lopen bij de ontwikkeling en toepassing van technologieën als Internet of Things (IoT), Big Data, Predictive Maintenance en het Building Information Model (BIM). Deze ontwikkelingen leiden tot ‘slimmere’ gebouwen en installaties en tevens tot nieuwe behoeftes, oplossingen en verdienmodellen.

Voor 2017 rekent Unica op een omzetniveau van circa € 380 miljoen, in de jaren daarna komt een omzetniveau van een half miljard euro in zicht. Daarbij wordt tevens een verdere verbetering van de winstgevendheid verwacht. De positieve verwachtingen zijn gedeeltelijk te danken aan de positieve impuls in de markten waarin Unica zich beweegt. Er is duidelijk sprake van groeiende financiële ruimte in de markt voor het upgraden, verduurzamen en transformeren van bestaande gebouwen.

In een toelichting op de financiële resultaten stelt John Quist, CEO: "In de markten waarin Unica zich beweegt is duidelijk sprake van een positieve impuls. Een belangrijke groeimarkt zal in de komende jaren onverminderd de zorgmarkt zijn, aangevuld met de markt voor datacenters en de industriële markt. De groei en dynamiek in en buiten ons bedrijf scheppen volop groeikansen voor de transitie naar duurzamere en intelligentere gebouwen in bestaande en nieuwe markten."

Het volledige jaarverslag is beschikbaar in PDF.

Voor meer informatie:
Jeroen Nagtegaal, manager Marketing Unica, telefoon: 06 - 479 780 91.