Privacyverklaring sollicitanten | Unica

Privacyverklaring sollicitanten

Privacyverklaring sollicitanten

Inleiding

Unica ICT Solutions verwerkt van haar sollicitanten persoonsgegevens. Wij vinden een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en zijn ons bewust van de privacywetgeving. Wij zijn ervoor verantwoordelijk om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Ook vinden wij het belangrijk om jou als sollicitant informatie te geven over:

 • de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • de manier waarop wij dat doen;
 • de verstrekking van gegevens aan anderen;
 • hoe lang wij jouw gegevens bewaren en; 
 • hoe wij deze gegevens beveiligen.

Daarnaast willen wij je via deze privacyverklaring informeren over jouw rechten en bij wie je terecht kunt met vragen, verzoeken of klachten. Wij vragen je deze informatie goed door te lezen.
 

Definities

Een persoonsgegeven is elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voor jou betekent dit dat die informatie direct over jou gaat of deze informatie naar jou te herleiden is. Dit kan bijvoorbeeld over jouw naam, geboortedatum en adres gaan, maar ook jouw (zakelijke) e-mailadres of (zakelijke) telefoonnummer is een persoonsgegeven.
De privacywet maakt onderscheid tussen “gewone”- en “bijzondere” persoonsgegevens. 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die gezien hun aard extra gevoelig zijn en waarvan de verwerking verboden is, tenzij er een specifieke uitzondering van toepassing is, of de persoon uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking. Het gaat specifiek om gegevens over iemands ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie, gezondheid, seksuele leven of strafrechtelijk verleden.  

Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met jouw persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Dit is dus een heel ruim begrip. 
Handelingen die er in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.
 

Rechtsgronden voor de verwerking

Unica ICT Solutions baseert de verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen: 

 1. Voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure;
 2. Communicatie met de betrokkenen in de sollicitatieprocedure (gesprekspartners, wervingsbureau (als  sollicitant via dit kanaal binnenkomt) en de sollicitant zelf;
 3. Wij hebben jouw duidelijke en ondubbelzinnige toestemming voor gebruik van je gegevens t.b.v. het sollicitatieproces.
   

Persoonsgegevens sollicitanten

Wij verwerken de volgende gegevens van jou als sollicitant:

 • jouw naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, geslacht, foto, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te kunnen communiceren, zoals jouw e-mailadres;
 • gegevens over door jou gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • gegevens over de functie waarnaar je solliciteert;
 • gegevens betreffende de aard en inhoud van jouw huidige baan, en gegevens over de beëindiging van die huidige baan;
 • gegevens over de aard en inhoud van de vorige banen die je hebt gehad en over de beëindiging van die banen;
 • andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door jou zijn verstrekt of die jou bekend zijn;    
   

Doelen voor de verwerking

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor de volgende doelen: 

de beoordeling van jouw geschiktheid voor een functie die beschikbaar is of kan komen en
de interne controle en de bedrijfsbeveiliging.    
 

Intern gebruik van de gegevens 

Om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen beperken we het intern gebruik van je persoonsgegevens zoveel als mogelijk. Alleen betrokkenen in het sollicitatieproces zullen gegevens ter inzage krijgen om te toetsen of sollicitant geschikt is voor de functie. 
 

Bewaartermijn

Sollicitatiegegevens zullen uiterlijk 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure verwijderd worden, tenzij de sollicitant aan Unica ICT Solutions toestemming heeft gegeven om diens gegevens  voor een periode van maximaal 1 jaar te bewaren.
 

Vragen / klachten? 

Ben je het niet eens met hoe Unica ICT Solutions met jouw gegevens omgaat ? Of heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Risk & Compliance Officer via compliance@unicaschutte-ict.nl. Wil je je nader verdiepen in de regels die gelden voor het omgaan met persoonsgegevens in de zorg, dan kun je de website van Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of de wetgeving raadplegen.