Certificeringen en keurmerken

Certificeringen en keurmerken

Certificeringen en keurmerken

Op alle facetten van technisch dienstverlening houdt Unica een hoge standaard aan. Daarom laat Unica zich beoordelen en certificeren op talrijke vlakken. Voor opdrachtgevers betekent dit een extra bevestiging van Unica’s kundigheid en betrokkenheid.

Bent u geïnteresseerd in het Quality, Health, Safety and Environment (QHSE) beleid? Neem dan contact op met qhse@unica.nl.

ISO 9001

Bureau Veritas heeft het managementsysteem van Unica beoordeeld en in overeenstemming bevonden met de eisen en normen als gesteld in de ISO 9001 norm. Het toepassingsgebied betreft: het ontwerpen, installeren, opleveren en onderhouden van alle installaties op het gebied van warmte-, koude-, luchtbehandelings-, sanitair-, water-, gas-, elektro-, telematica-, meet-, regel- en besturingstechniek.

Bekijk het certificaat hier.

ISO 14001

Bureau Veritas heeft het milieu-managementsysteem van Unica beoordeeld en in overeenstemming bevonden met de eisen en normen als gesteld in de ISO 14001 norm. Het toepassingsgebied betreft: het ontwerpen, realiseren, onderhouden, beheren en exploiteren van duurzame installatieconcepten. Unica behaalde als eerste technisch dienstverlener van Nederland deze op duurzaamheid gerichte certificering.

Bekijk het certificaat hier.

ISO 45001
Bureau Veritas heeft het milieu-managementsysteem van Unica Datacenters beoordeeld en in overeenstemming bevonden met de eisen en normen als gesteld in de ISO 45001 norm. Het toepassingsgebied betreft: het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden, beheren en exploiteren van Datacenters.

Bekijk het certificaat hier.

VCA (VGM Checklist Aannemers)

Dit certificaat betekent dat het veiligheidsbeheersysteem van Unica objectief en gestructureerd getoetst is en goed is bevonden. Het is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico (bijvoorbeeld gevaar voor ontploffing, brand en persoonlijk letsel). Met het VCA-certificaat wordt tevens voldaan aan bepaalde wettelijke verplichtingen volgens de Arbowet. Unica bezit het VCA**-certificaat en mag daarom ook als hoofdaannemer optreden.

Bekijk het certificaat hier.

(BRL) 6000
Dekra heeft het managementsysteem van Unica beoordeeld en in overeenstemming bevonden met de eisen en normen uit de beoordelingsrichtlijnen (BRL) 6000. BRL’s geven extra eisen en/of richtlijnen om de kwaliteit en/of veiligheid te borgen van zeer specifieke werkzaamheden en zijn vaak een aanvulling op ISO 9000. Door te voldoen aan BRL 6000 is Unica volledig gecertificeerd voor het installeren van gas-, water- en elektrotechnische installaties.

Bekijk het certificaat hier.

Global Reporting Initiative (GRI)
Het Global Reporting Initiative (GRI) is een internationale organisatie die richtlijnen opstelt voor duurzaamheidsverslaggeving om meer transparantie van organisaties te bewerkstelligen. In een duurzaamheidsverslag communiceert een organisatie publiekelijk over zijn economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke prestaties. De missie van GRI is om duurzaamheidsverslaggeving naar het niveau van financiële rapportages te brengen. Unica onderschrijft dit initiatief en heeft zijn duurzame bedrijfsprestaties geïntegreerd in de financiële verslaglegging.

Milieubarometer
Unica maakt gebruik van de Milieubarometer. Deze online tool geeft op basis van diverse bedrijfsgegevens - zoals gas-, water- en elektragebruik, bedrijfsafval en potentiële emissies - de milieubelasting van een bedrijf weer. De milieubelasting van verschillende locaties is zo eenvoudig te vergelijken. Kengetallen maken het ook gemakkelijk om branchegenoten met elkaar te vergelijken.

Afbeelding

Safety Culture Ladder
De Safety Culture Ladder ( “de Veiligheidsladder”) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De SCL is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. Unica heeft in 2022 trede 2 van de SCL behaald.

Bekijk het certificaat hier.

BRL 6000-21 (WKO)
Voor bedrijven als Unica die zich bezighouden met warmte-koudeopslag (WKO), zijn er extra eisen en richtlijnen vastgesteld om de kwaliteit en veiligheid te borgen van zeer specifieke werkzaamheden. Zo zijn voor het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen criteria vastgelegd in BRL 6000-21. Deze criteria zijn er onder meer op gericht om de kwaliteit binnen het bedrijf en van de gerealiseerde bodemenergiesystemen te borgen. BRL 6000-21 stelt bijvoorbeeld eisen aan opdrachtverstrekking, interne bedrijfsprocessen, medewerkers en aan de werkwijze van de certificatie-instelling. Dekra heeft het managementsysteem van Unica beoordeeld en in overeenstemming bevonden met de eisen en normen uit de beoordelingsrichtlijnen BRL 6000-21.

Bekijk het certificaat hier.

BRL11000 en BRL6000-21 
Bedrijven die bodemenergiesystemen - zoals warmte-koudeopslag (WKO) - ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden, dienen erkend te zijn door overheidsinstantie Bodem+. Unica is door Dekra gecertificeerd voor het ontwerp, de realisatie en het beheer en onderhoud van bodemenergiesystemen conform BRL 6000-21 en op grond daarvan erkend door Bodem+. Dit betekent dat Unica volledig geïntegreerde klimaatinstallaties met warmte-koudeopslag kan aanbieden. Het is aan de opdrachtgever om te toetsen of de partij waarmee hij een WKO contract aangaat, erkend is. Met Unica zijn opdrachtgevers zeker van een erkende en betrouwbare partij.

BRL9500
Duurzaamheid en het besparen van energie is tegenwoordig niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Binnen de gebouwde omgeving valt veel winst te behalen in het kader van energiebesparing. De gebouwde omgeving (woning – en utiliteitsbouw) neemt ongeveer 1/3 deel van het totale energieverbruik in Nederland voor zijn rekening. Om energieprestaties van gebouwen te verbeteren heeft de overheid eisen opgesteld waar gebouwen aan dienen te voldoen. Om energieprestaties van gebouwen te verbeteren zijn vanuit de overheid eisen opgesteld waar gebouwen aan moeten voldoen. De BRL 9500 certificering is een wettelijke verplichting wanneer uw bedrijf energieprestatie-rapporten wilt gaan opstellen én registreren bij RVO. 

Bekijk het certificaat hier.

EPC: gedragscode voor energieprestatiecontracten
Unica heeft als Energy Service Company (ESCo) de Nederlandse versie van de Europese gedragscode voor Energie Prestatie Contracten (EPC) ondertekend. De EPC-gedragscode omvat richtlijnen voor ESCo´s om een kwaliteitseis voor energieprestatiecontracten neer te zetten, die leidt tot een hoge kwaliteit van energiediensten en transparantie. Voor opdrachtgevers is de code een kwaliteitsindicator voor wat zij mogen verwachten van een ESCo en welke richtlijnen zij zelf moeten volgen om de verwachte energiebesparing te bereiken. De EPC-gedragscode is vrijwillig en niet juridisch bindend. Ondertekenaars van de gedragscode worden door ESCoNetwerk.nl in een register bijgehouden, zodat voor opdrachtgevers inzichtelijk is wie deze werkwijze omarmen.

CCV certificeringen
Unica beschikt over alle benodigde brandveiligheid certificaten, klik hier voor het volledige overzicht van certificaten van Unica Fire Safety.

NFPA (brandveiligheid)
NFPA (National Fire Protection Association) is de wereldleider inzake brandveiligheid, elektrische veiligheid en bescherming van mensenlevens. De missie: wereldwijd de last van brand en andere levensbedreigende gevaren verminderen door de ontwikkeling en verdediging van op wetenschap gebaseerde normen en wetten, onderzoek, training en opleiding. Als technisch specialist van onder meer sprinkler- en watermistinstallaties beschikt Unica over deze erkenning.

BORG (technisch beveiligingsbedrijf)
Unica is een BORG technisch beveiligingsbedrijf. Met het BORG certificaat toont het beveiligingsbedrijf zijn betrouwbaarheid en vakmanschap op het gebied van inbraakbeveiliging. Beveiligingsbedrijven die goedgekeurd zijn om BORG certificaten uit te geven, worden namelijk beoordeeld op de levering van producten en/of diensten. Denk hierbij aan het adviseren, aanleggen, monteren en onderhouden van inbraakbeveiliging. Ook worden beveiligingsbedrijven gecontroleerd op de bedrijfsprocessen, deskundigheid en betrouwbaarheid van het personeel.

Bekijk het certificaat hier.

Criteria van Toezicht (EVK)
Bureau Veritas heeft het managementsysteem van Unica beoordeeld en in overeenstemming bevonden met de eisen van Criteria van Toezicht (EVK). Het toepassingsgebied betreft het uitvoeren van toezicht op veiligheid tijdens het gebruik van laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen. Unica wordt door de Arbeidsinspectie erkend als gekwalificeerd toezichthouder. Resultaten van inspecties door Unica worden zonder nader onderzoek door de Arbeidsinspectie geaccepteerd.

BRL100 (F-gassen)
Het terugdringen van ozonafbrekende stoffen - zoals CFK’s, HCFK’s en HFK’s - is een belangrijk thema in de brede en internationaal gevoerde maatschappelijke discussie in relatie tot het milieu en klimaat. Alleen F-gassen gecertificeerde organisaties die monteurs in huis hebben met de vereiste diploma’s mogen F-gassen gerelateerde werkzaamheden verrichten. Unica werkt mee aan veiligheid en een schoner milieu en bezit deze erkenning.

Bekijk het certificaat hier.

SCIOS
Installaties leveren continu prestaties en slijten daarbij. Slijtage leidt tot teruggang in capaciteit en kwaliteitsverlies. Correct onderhoud leidt tot veiligheid en conditieherstel. Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS) beheert een kwaliteitssysteem voor professionele stookinstallaties. Als bezitter van het SCIOS-certificaat voert Unica onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uit overeenkomstig de geëiste kwaliteit met betrekking tot rendement, veiligheid en milieubelasting.

Bekijk het certificaat hier (scope 1 t/m 10)
Bekijk het certificaat hier (scope 12 en 14)

BRL 6010 (legionella)
Eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties hebben op basis van de wet- en regelgeving een zorgplicht voor de deugdelijkheid van het leidingwater dat zij aan derden beschikbaar stellen. Om aan deze plicht te voldoen, kiezen veel opdrachtgevers voor de uitvoering en het beheer van de leidingwaterinstallatie voor een BRL 6010 gecertificeerd installatiebedrijf, zoals Unica. Hierdoor kunnen opdrachtgevers erop vertrouwen dat de risicoanalyses en beheersplannen voldoen aan de laatste wet- en regelgeving op het gebied van legionellapreventie in leidingwaterinstallaties.

Bekijk het certificaat hier.

ISO-27001
Deze internationale standaard beschrijft hoe informatiebeveiliging procesmatig wordt ingericht. In het kader van de algemene bedrijfsrisico’s specificeert ISO-27001 de eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS). Met dit certificaat toont Unica aan dat het bedrijf zich bewust is van beveiligingsrisico’s en dat de huidige werkwijzen ten aanzien van beveiliging constant onder de loep worden genomen.

NEN-7510
Deze standaard is nauw gerelateerd aan de ISO 27001-norm. De NEN 7510-certificering is echter alleen van toepassing voor bedrijven die in aanraking komen met de zorg. Zij dienen ervoor te zorgen dat via een gecontroleerd proces verantwoordelijk wordt omgegaan met informatie. Het NEN 7510-certificaat betekent dat Unica in staat is om vertrouwelijke gegevens in de zorg adequaat te behandelen. Daarnaast is er een kader voorhanden waarin het informatiebeveiligingssysteem ingericht kan worden volgens de wettelijke eisen in de zorg. Met het naleven van de NEN 7510-norm wordt de kans op beveiligingsincidenten bij zorgorganisaties aanzienlijk verkleind.

ISAE-3402
In deze internationale standaard voor de rapportage van uitbestede ICT-processen, wordt gedetailleerd beschreven op welke manier uitbestede processen worden beheerst. Alle uitgevoerde activiteiten van Unica als ICT-serviceorganisatie worden verantwoord in een rapport aan de organisatie die gebruikmaakt van de diensten. Hiermee is Unica in staat om te rapporteren over de risico’s, doelstellingen en processen die zij als ICT-serviceorganisatie voor zijn opdrachtgevers uitvoert. Om de kwaliteit te waarborgen, wordt de interne beheersing continu voorzien van audits.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) trede 2
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) brengt op bedrijfsniveau in kaart hoe het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zich verhoudt tot het totaal aantal werkzame medewerkers. Ook wordt gekeken naar de werkgelegenheid die indirect wordt gestimuleerd door het inkopen van producten en/of diensten bij PSO-gecertificeerde organisaties. Zo worden ook ketenpartners gestimuleerd om socialer te ondernemen. Door het meten van deze directe- en indirecte sociale bijdragen, biedt de PSO een objectieve methode om sociaal ondernemerschap in organisaties en hun ketens te stimuleren. Unica is door de PSO gecertificeerd op trede 2. 

Afbeelding

EcoVadis
Het EcoVadis-certificaat is het resultaat van een onafhankelijke analyse van de duurzaamheidsprestaties van Unica. EcoVadis is een bewezen online platform dat bedrijven in staat stelt hun duurzaamheidsprestaties en die van hun leveranciers te evalueren. Sinds de oprichting in 2007 groeide EcoVadis uit tot 's werelds grootste en meest betrouwbare leverancier van zakelijke duurzaamheidsbeoordelingen, waar meer dan 65.000 bedrijven gebruik van maken.

Bekijk het certificaat hier.

BRL6000-25 
Vanaf 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven met vakbewame installatie- en onderhoudsmonteurs werkzaamheden uitvoeren aan gebouwgebonden gasverbrandingsinstallaties. Deze regeling volgt uit de Gasketelwet: het nieuwe wettelijk stelsel (oktober 2020) voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, gashaarden en geisers. Deze wet staat in het Bouwbesluit. Meer informatie over de Gasketelwet is hier te lezen. Unica is volledig BRL600-25 gecertificeerd.

Bekijk het certificaat hier.