Unica en corporate governance

Corporate Governance

Corporate Governance

Voor opdrachtgevers is het van groot belang dat Unica de continuïteit van de bedrijfsvoering borgt. Daarom besteedt Unica veel aandacht aan zijn stakeholders, de strategie en het toezicht op de correcte uitvoering van bedrijfsprocessen. 

Medewerkers
De aandacht voor medewerkers staat bij Unica voorop. Unica wil nadrukkelijk een aantrekkelijke werkgever zijn in de branche en medewerkers voor langere tijd perspectief bieden en aan zich binden.

Informele omgang, een platte organisatiestructuur en teamgeest zijn voor Unica belangrijk. Plezier, goede communicatie en respect voor elkaar staan bij Unica centraal. Door met onze collega’s, klanten en leveranciers in multidisciplinaire teams samen te werken, zijn medewerkers van Unica in staat tot de beste en slimste oplossingen te komen. Door elkaar te inspireren, van elkaar te leren en elkaar te helpen komen onze medewerkers tot het beste resultaat en dragen zij bij aan onze slogan ‘Samen maken we de toekomst’. 

Veiligheid
Het voorkomen en signaleren van veiligheidsrisico’s is een speerpunt in het beleid van Unica. Om die reden is Unica een van de initiatoren van de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’. Blootstelling van medewerkers aan mogelijke gevaren (bijv. gevaren met betrekking tot elektrische en andere energiebronnen, brand, voertuigen en valgevaren) moet worden vermeden. Controle wordt uitgevoerd d.m.v. adequaat toezicht. Borging vindt plaats door goede procedures en voortdurende training in veiligheid. Wanneer risico’s hiermee niet adequaat kunnen worden beperkt, worden medewerkers voorzien van passende, goed onderhouden, persoonlijke beschermingsuitrusting en educatief materiaal over de risico’s in verband met deze gevaren. Medewerkers worden aangemoedigd om eventuele bezorgdheid over veiligheidsproblemen te uiten.

Gedragscode
De reputatie van Unica vormt een belangrijke basis voor onze opdrachten en relaties. Om de goede naam van Unica te handhaven, handelen alle Unica-bedrijven in overeenstemming met de geldende wetten en regels. Om duidelijk te zijn wat er van de medewerkers verwacht wordt, heeft Unica een gedragscode vastgesteld waarin regels zijn opgenomen omtrent de wijze waarop medewerkers zich bij de uitoefening van hun functie dienen te gedragen.

De gedragscode van Unica is ingericht conform het model van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). Deze stichting is opgericht door Bouwend Nederland.

De Meldregeling Integriteit is onderdeel van de gedragscode van Unica. Deze regeling beschrijft wat medewerkers moeten doen bij een (vermoeden van) zakelijke integriteitsschendingen en misstanden en hoe een eventuele melding hiervan verder verloopt. Via het externe onafhankelijke portaal https://unica.integrity.complylog.com/ kan een vertrouwelijke (anonieme) melding worden gedaan.

Ondernemingsraad 2024
Ondernemingsraad Unica 2024

Ondernemingsraad
Bij de uitvoering van het beleid voert het management van Unica regelmatig constructief overleg met de Ondernemingsraad (OR). Dit overleg vindt zowel op formele als op informele momenten plaats. 

De OR van Unica Groep telt 19 leden, die afkomstig zijn vanuit de diverse vestigingen en bedrijven binnen de Unica Groep. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

  • Wilbert van Abswoude – voorzitter
  • Hans Verwijs – vicevoorzitter
  • Henny Curvers - Schoenmakers – secretaris

Wie in contact wil komen met de OR, kan een e-mail sturen naar or@unica.nl.

Code of Sustainable Supply
Vanuit zijn leidende positie als meest duurzame technisch dienstverlener van Nederland, vindt Unica het belangrijk dat er op een verantwoorde manier wordt omgegaan met mensen en de omgeving. Daarom hanteert Unica de Code of Sustainable Supply. Lees de Code of Sustainable Supply hier.

Kamer van Koophandel nummers 
Unica Groep B.V.KvK nummer 05068404
Unica Access & Security B.V.   KvK nummer 24255898
Unica Building Automation B.V.KvK nummer 05020679
Unica Datacenters B.V.   KvK nummer 06022065
Unica Energy Solutions B.V. KvK nummer 17051074
Unica Fire Detection B.V. KvK nummer 92736726
Unica Fire Safety B.V. KvK nummer 59207426
Unica ICT Solutions B.V. KvK nummer 50170759
Unica Industry Solutions B.V.KvK nummer 59207299
Unica Installatietechniek B.V. KvK nummer 05020680
Unica Special Security Projects B.V. KvK nummer 65306120
Applicom Nederland B.V.KvK nummer 61775835
Boele Fire Protection B.V.KvK nummer 27154660
Brainpact B.V.KvK nummer 12033508
E.A.L. Electronic Application Laboratory (Apeldoorn) B.V.KvK nummer 08028723
Electrotechnisch Installatiebedrijf Breedveld & Schröder B.V.KvK nummer 33002516
Eljes Infrastructurele Projecten B.V.KvK nummer 32151355
Engine Competence Services B.V.KvK nummer 62006010
Equu B.V.KvK nummer 70778744
Fire Safety Projects B.V.KvK nummer 73555819
Gerco Brandpreventie B.V.KvK nummer 29020504
Hellemans Consultancy B.V.KvK nummer 32085098
Hermans Elektra B.V.KvK nummer 33157601
Installatiebedrijf Otte B.V.KvK nummer 01031372
Numan & Kant B.V.KvK nummer 24299077
PCT International B.V.KvK nummer 17137993
Pranger Rosier Installaties B.V.KvK nummer 01035609
Pro-Fa Automation B.V.KvK nummer 17197644
Red Profs B.V.KvK nummer 64946738
Regel Partners B.V. KvK nummer 08074229
Synto B.V.KvK nummer 22028860
Tenergy Consultancy B.V.KvK nummer 01084737
Tenergy Engineering B.V. KvK nummer 57369321
Tenergy Portfolio Services B.V.KvK nummer 01104644
Van Kempen Koudetechniek B.V. KvK nummer 11025995
Van Kempen Service B.VKvK nummer 11025996
Working Spirit ICT B.V.KvK nummer 08171359


Leveringsvoorwaarden
Leveringen en diensten van Unica geschieden overeenkomstig de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven ALIB 2024 (Algemene leveringsvoorwaarden ALIB 2024) of de ALIB 2007 (Algemene leveringsvoorwaarden ALIB 2007). In de overeenkomst is gedefinieerd welke versie van de ALIB van toepassing is.

Inkoopvoorwaarden
Algemene inkoopvoorwaarden Unica Groep B.V.