Unica in 2020 ruim door omzetgrens van € 500 miljoen | Unica

Unica in 2020 ruim door omzetgrens van € 500 miljoen

Unica in 2020 ruim door omzetgrens van € 500 miljoen

Unica, een van de grootste technisch dienstverleners van ons land, heeft ook in coronajaar 2020 uitstekende resultaten behaald. De bedrijfsomzet groeide met meer dan 11% tot € 539 miljoen (2019: € 483 miljoen) en het operationele resultaat (EBITDA) groeide met 8% van € 38,3 naar 41,2 miljoen. Hiermee wordt voor het eerst in de bedrijfshistorie de omzetgrens van een half miljard doorbroken. Vanwege het sterke groeipotentieel van de negen bedrijvenclusters wordt in 2021 een verdere groei in omzet en rendement verwacht. Deze verwachting wordt versterkt doordat Unica in 2021 meerdere acquisities denkt te kunnen realiseren. 

Beperkte invloed coronacrisis

Unica is door het in de laatste jaren sterk gegroeide aandeel van ‘recurring revenue’ in stabiele sectoren als farma, voeding, zorg en overheid aanzienlijk minder gevoelig voor negatieve economische effecten zoals de coronacrisis. Het sterke netwerk van inmiddels 35 decentraal georganiseerde bedrijven was in staat snel en flexibel in te spelen op de gewijzigde omstandigheden bij de uitbraak van de crisis vanaf maart 2020. Daarnaast droeg ook de sterke spreiding van activiteiten en de diversiteit en stabiliteit van het klantportfolio bij aan een beperkte negatieve invloed. 

Ook de drie acquisities in 2020 hielpen in de omzetstijging, al is autonome groei nog altijd de belangrijkste groeicomponent voor Unica. De rendementsgroei bleef achter bij de doelstellingen door hogere operationele kosten als gevolg van de coronamaatregelen. De nettowinst groeide met 1% naar € 21,5 miljoen (2019: € 21,2 miljoen). Vanwege de betere aansluiting bij de bedrijfsactiviteiten communiceert Unica voortaan de productieomzet in plaats van gefactureerde omzet. Op basis van de oude maatstaf bedroeg de omzet in 2020 € 567 miljoen (2019: € 497 miljoen).

John Quist (CEO Unica)
John Quist, CEO van Unica

John Quist, CEO van Unica, licht toe: “Dankzij ons sterke fundament, de flexibiliteit en inzet van onze medewerkers en het vertrouwen van onze opdrachtgevers kunnen wij terugzien op een goed jaar, zeker gezien de omstandigheden waarin een beroep werd gedaan op ons aanpassingsvermogen. Door het decentrale ondernemerschap en de nauwe samenwerking met klanten konden we snel oplossingen vinden waarmee onze werkzaamheden veilig door konden gaan. Alle medewerkers kunnen trots zijn op de sterke bedrijfsprestaties. De technische kennis van vakspecialisten, variërend van monteurs tot ICT-architecten, blijft de belangrijkste voedingsbodem voor het succes van Unica.”

Vooruitzichten 
Unica verwacht dat de langetermijneffecten van de coronacrisis op zijn bedrijfsactiviteiten beperkt zijn, al blijft in 2021 sprake van onzekerheid over de duur en effecten van de coronacrisis. Het perspectief voor technische dienstverlening blijft echter sterk vanwege de onveranderde opgaves voor het duurzamer en intelligenter maken van de gebouwde omgeving, de noodzaak van technisch beheer en onderhoud en de toename van digitale dienstverlening.

Omzetontwikkeling Unica 2016 t/m 2021

Bovendien vereisen eventuele structurele en grootschalige aanpassingen aan de functie van gebouwen (bijvoorbeeld kantoren) gespecialiseerde technische kennis van partijen als Unica. Elk van de negen bedrijvenclusters heeft veel groeipotentieel: voor alle bedrijfsactiviteiten wordt in 2021 en in de komende jaren verdere groei in omzet en rendement verwacht. Unica verwacht voor 2021 een omzet te realiseren van minimaal € 600 miljoen en een verdere groei van het rendement. 

Overnamestrategie
Naast autonome groei vult Unica zijn groeidoelstellingen ook in met gerichte acquisities. In maart 2020 werd Numan & Kant (meet- en regeltechniek) overgenomen, een toevoeging aan het cluster Building Intelligence waardoor Unica zijn klanten door heel Nederland kan voorzien in oplossingen op het gebied van automatisering, data-analyse en Internet of Things (IoT). In maart werd ook PCT Koudetechniek overgenomen en in december 2020 volgde de acquisitie van Van Kempen Koudetechniek. Met name in de foodsector kent koudetechniek een sterk groeiende afzet, maar ook in andere domeinen zoals koeling van datacenters, het conditioneren van laboratoria, operatiekamers en airconditioning in gebouwen komt de kennis van dit specialisme uitstekend van pas.

Unica hanteert een ambitieuze overname-agenda en verwacht de komende jaren elk jaar meerdere overnames. Door spreiding van activiteiten in negen bedrijvenclusters is Unica organisatorisch goed in staat om jaarlijks meerdere bedrijven onder te brengen in zijn netwerk. Gerichte overnames zijn voor elk cluster dan ook onderdeel van de groeistrategie, waarbij verdere versterking van de digitale competenties in het bijzonder de aandacht heeft.

Krappe arbeidsmarkt technici
Ultimo 2020 had Unica 2.843 FTE in dienst, een groei van 10% ten opzichte van 2.590 FTE in 2019. Ondanks de coronacrisis en de oplopende werkloosheid blijft een krapte op de arbeidsmarkt voor technici bestaan. Desondanks slaagt Unica er doorgaans in om de vacante posities binnen zijn bedrijven tijdig in te vullen. Unica wordt steeds vaker als een aantrekkelijke werkgever gezien door de gevarieerde carrièremogelijkheden in het netwerk van bedrijven. Gezien de forse wervingsbehoefte in de komende jaren door de beoogde groei en de situatie op de arbeidsmarkt blijft het behouden en aantrekken van medewerkers een prioriteit in de strategie.

Netwerk van meer dan 35 Unica-bedrijven
Unica heeft in de afgelopen jaren zijn netwerk van bedrijven ingericht op de groeiende behoefte om comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van gebouwen integraal in te vullen. Het Unica-netwerk bestaat uit ruim 35 zelfstandige bedrijven die onafhankelijk opereren en tegelijkertijd nauw samenwerken. De structuur van de bedrijvengroep kan worden verdeeld in drie geledingen: Building Services, Building Projects en gespecialiseerde bedrijven. 

Unica Building Services boekte met het beheer en onderhoud van gebouw gebonden installaties wederom goede resultaten: de omzet groeide met meer dan 7% tot € 222 miljoen (*) terwijl het rendement verbeterde, zij het minder dan werd beoogd. De impact van de coronamaatregelen kreeg met name zijn beslag in dit cluster. In dit cluster worden steeds vaker regionaal overstijgende opdrachten uitgevoerd zoals het onderhoud van installaties in 62 Rijksgebouwen in 3 regio’s.

Unica Building Projects, dat technische installaties en systemen realiseert in nieuwbouw, renovatie- en transformatieprojecten, boekte een forse omzetgroei van 65% tot € 120 miljoen (*) met opnieuw een rendementsverbetering. Belangrijk in dit cluster is de gezondheidszorg waarbij diverse grote projecten werden opgeleverd. Daarnaast neemt de laatste jaren de relevantie van transformatie projecten sterk toe in plaats van nieuwbouwprojecten. 

De gespecialiseerde Unica bedrijven leveren structureel een sterke en groeiende bijdrage aan de groepsresultaten. In het afgelopen jaar steeg de gezamenlijke omzet hiervan met 3% naar € 225 miljoen (*). Unica Fire Safety (brandveiligheidsoplossingen), Unica Industry Solutions (industriële automatisering/ procestechnologie), Unica Access & Security (toegang en beveiliging van gebouwen) en Unica Building Intelligence (intelligente gebouwautomatisering) presteerden sterk. Een opvallend sterke groei noteerde Unica Energy Solutions (integrale energievraagstukken en energiemanagement) vanwege de uitwerking van alle klimaatmaatregelen. Ook Unica ICT Solutions (ICT-voorzieningen) groeide flink in omzet en rendement, mede door de grote aandacht voor thuiswerkoplossingen. Tenslotte noteerde Unica Datacenters (bouw en onderhoud van datacenters) als enige cluster een kleine omzetdaling als gevolg van de verschuiving van de start van een groot project dat inmiddels van start is gegaan.  

(*) Omwille van vergelijkbaarheid wordt voor de uitsplitsing nog de gefactureerde omzet gehanteerd.