Gedragscode | Unica

Gedragscode

Gedragscode

De reputatie van Unica vormt een belangrijke basis voor onze opdrachten en relaties. Om de goede naam van Unica te handhaven, handelen alle Unica-bedrijven in overeenstemming met de geldende wetten en regels. Om duidelijk te zijn wat er van de medewerkers verwacht wordt, heeft Unica een gedragscode vastgesteld waarin regels zijn opgenomen omtrent de wijze waarop medewerkers zich bij de uitoefening van hun functie dienen te gedragen.

De gedragscode van Unica is ingericht conform het model van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). Deze stichting is opgericht door Bouwend Nederland.

De Meldregeling Integriteit is onderdeel van de gedragscode van Unica. Deze regeling beschrijft wat medewerkers moeten doen bij een (vermoeden van) zakelijke integriteitsschendingen en misstanden en hoe een eventuele melding hiervan verder verloopt. Via het externe onafhankelijke portaal https://unica.integrity.complylog.com/ kan een vertrouwelijke (anonieme) melding worden gedaan.

Ethiek & integriteit
Openheid rondom beleid en impacts van organisaties geeft duidelijkheid over kansen en risico’s op mens en milieu en stimuleert positieve maatschappelijke vooruitgang.