De toepassing van blusgas | Unica Fire Safety

De toepassing van blusgas

De toepassing van blusgas

Wat is een blusgasinstallatie?

Een blusgasinstallatie is een automatisch blussysteem dat wordt ingezet om een beginnende brand te beheersen, dan wel te blussen. In tegenstelling tot een sprinklerinstallatie of watermist, maakt een blusgas systeem geen gebruik van water om een brand te bestrijden. Door een ruimte met een bepaalde soort blusgas te vullen zorgt de installatie er voor dat de brand wordt gedoofd en dat de materiële schade beperkt blijft.

De voorraad blusgas wordt, afhankelijk van de soort blusgas en de hoeveelheid, opgeslagen in gasflessen of in een tank. Indien er brand uitbreekt wordt de beginnende brand door een brandmeldinstallatie gedetecteerd en gemeld. Vervolgens zal de blusinstallatie een blussing inzetten door het gasmengsel via leidingen en sproeiers de beveiligde ruimte in te blazen.

Soorten blusgassen

Er zijn verschillende soorten blusgassen met ieder zo hun eigenschappen en voor- en nadelen. In hoofdlijnen wordt er onderscheid gemaakt tussen twee categorieën blusgassen die qua werking van elkaar verschillen. Enerzijds zijn er zuurstof verdringende blusgassen. Hun blussende werking komt voort uit het verlagen van het zuurstofniveau in de ruimte waardoor de brand wordt verstikt. Daarnaast zijn er blusgassen die als negatieve katalysator optreden. Deze blusgassen onttrekken energie van de brandhaard en onderbreken het verbrandingsproces. Hierdoor kan de brand geen stand houden.
 

Zuurstof verdringende blusgassen
Dit zijn milieuvriendelijke blusgassen op basis van gassen die van nature in de atmosfeer voorkomen.
• CO2 (koolstofdioxide)
• Inerte gassen (samenstelling van Argon, Stikstof en CO2)

Negatieve katalysator blusgassen
Dit zijn chemische blusgassen die energie onttrekken uit de brand.
• FM 200
• Novec-1230

 

Voordelen van blusgas

Het grootste voordeel van blusgas ten opzichte van blusmiddelen die gebruik maken van water, is dat er géén risico is op waterschade als gevolg van een blussing. Ook zijn de meeste blusgassen niet corrosief, waardoor er niet of nauwelijks nevenschade optreedt. Dit scheelt niet alleen in de herstelkosten, maar zorgt er ook voor dat de bedrijfsprocessen na een brand snel weer kunnen worden hervat.

Beperkingen

Net als ieder ander blusmiddel heeft blusgas ook een aantal beperkingen. Een belangrijke voorwaarde voor een goede werking van een blusgas systeem is dat de te beveiligen ruimte afgesloten en voldoende luchtdicht moet zijn. Daarnaast kunnen er bouwkundige voorzieningen nodig zijn om een te grote overdruk in de ruimte te voorkomen. Dit kan namelijk schadelijk zijn voor apparatuur en het gebouw.

Veiligheid

Bij iedere toepassing waarbij gebruik wordt gemaakt van gas is veiligheid een belangrijk aandachtspunt. Een blussing met CO2 blusgas zorgt voor een dusdanige verlaging van het zuurstofniveau dat dit gevaarlijk is voor mensen. In verband met de veiligheid wordt er daarom gebruik gemaakt van een vooralarm waarmee de eventueel aanwezige mensen worden gewaarschuwd dat zij de ruimte moeten verlaten voordat de blussing start. Bij inerte gassen zijn de gezondheidsrisico’s kleiner, omdat het zuurstofniveau in de ruimte circa 14% blijft.

Toepassingsgebied

Een blusgasinstallatie is met name geschikt voor kleinere, afgesloten ruimten waar blussen met water niet wenselijk is vanwege een hoge gevoeligheid voor waterschade. Blusgas systemen worden om die reden vaak toegepast in ruimten met kostbare apparatuur, zoals serverruimten, machinekamers en ruimten voor liftapparatuur. Blusgas kan ook worden ingezet om archieven of opslagruimten voor gevaarlijke stoffen (PGS-ruimten) te beveiligen.

Bij de keuze voor een blussysteem zijn er vaak meerdere mogelijkheden met ieder zo hun voor- en nadelen en aandachtspunten. Wij raden u daarom aan om advies van een specialist te vragen zodat u de juiste keuze kunt maken.
 

"Bent u benieuwd of blusgas geschikt is voor de brandbeveiliging van uw pand?"

 

Win advies in bij onze experts