SCIOS-keuringen sprinkler pompsets | Unica

SCIOS-keuringen sprinkler pompsets

SCIOS-keuringen sprinkler pompsets

Bij veel sprinklerinstallaties wordt gebruik gemaakt van diesel gedreven sprinklerpompen. Per 1 januari 2016 heeft de Nederlandse Overheid bepaald dat alle diesel gedreven brandblusinstallaties gezien worden als stookinstallatie. Om de kwaliteit en veiligheid van stookinstallaties te waarborgen, is in het Activiteitenbesluit opgenomen dat stookinstallaties periodiek gekeurd moeten worden. Dit is de zogeheten SCIOS*-keuring. In dit nieuwsitem legt Unica uit wat de SCIOS-keuring inhoudt en wanneer u verplicht bent een SCIOS-certificaat te hebben.
*Stichting SCIOS is de instantie die het kwaliteitssysteem voor de certificering van inspectie en onderhoud van technische installaties beheert, ontwikkelt en hier eigenaar van is.

Wat is een SCIOS-certificaat?

Op grond van de Wet milieubeheer worden aan stookinstallaties eisen gesteld met betrekking tot een goede verbranding, veiligheid en energiezuinigheid. Het Activiteitenbesluit geeft voorschriften voor keuring en onderhoud aan stook- en verwarmingsinstallaties. SCIOS beheert het kwaliteitssysteem, waaraan SCIOS-gecertificeerde bedrijven door de geaccrediteerde instellingen beoordeeld worden. Op het moment dat je een SCIOS-certificaat hebt, betekent dit dat je dus voldoet aan de SCIOS-regelingen conform het Activiteitenbesluit.

Over de SCIOS-keuring

De SCIOS-keuring wordt onderverdeeld in twee stappen.

SCIOS stap 1: Eerste Bijzondere Inspectie (EBI)
De allereerste SCIOS-keuring is een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI). Deze keuring vindt eenmalig plaats bij inbedrijfstelling van de installatie.

Bij de EBI wordt gecontroleerd of de installatie aan het ontwerp en aan de geldende veiligheids- en milieueisen voldoet. Vervolgens worden de grenswaarden en inspectie-instructies vastgesteld voor de volgende inspecties. Dit is een essentiële stap in de SCIOS-procedure, want deze dienen als basis voor het jaarlijks onderhoud en voor de periodieke inspectie (PI).

Als de EBI is uitgevoerd en de installatie wordt goedgekeurd, dan ontvangt u het inspectierapport en het SCIOS-certificaat. Dit is het bewijs dat uw installatie aan alle gestelde kwaliteit- en veiligheidseisen voldoet.

SCIOS stap 2: Periodieke Inspectie (PI)
Gedurende de levensduur van een installatie moet deze periodiek geïnspecteerd worden. Deze Periodieke Inspecties (PI) zijn bedoeld om de veiligheid en kwaliteit van de installatie tijdens de levensduur te waarborgen. Deze inspecties zijn bovendien noodzakelijk voor het behoud van de SCIOS-certificering.

Tijdens de PI controleert de inspecteur aan de hand van het EBI inspectierapport de aanwezige veiligheidsvoorzieningen, eventuele aanpassingen en of het onderhoud aantoonbaar is uitgevoerd.

Bij eventuele gebreken kan correctief onderhoud noodzakelijk zijn. Als de installatie wordt goedgekeurd, wordt het SCIOS-certificaat verlengd tot het eerstvolgende inspectiemoment.

Voordelen van een SCIOS-inspectie

Naast dat het een wettelijke verplichting is leveren de SCIOS-inspecties de installatie-eigenaren de nodige voordelen op:

  • Een goed functionerende diesel gedreven sprinklerinstallatie draagt bij aan de veiligheid en bedrijfszekerheid.
  • Komt ten goede van de efficiëntie en algemene werking van de installatie.
  • Minder uitstoot van schadelijke stoffen.

Wat zijn de verplichtingen?

Aan welke SCIOS-eisen u moet voldoen, verschilt per type installatie. Diesel gedreven sprinklerpompen vallen onder SCIOS scope 4D. Voor de brandstofleiding geldt scope 7C. Hieruit gelden de volgende verplichtingen:

Diesel gedreven sprinklerpompsets met een vermogen kleiner dan 100 kW moeten elke 4 jaar worden geïnspecteerd. Bij een vermogen groter dan 100 kW moet de installatie elke twee jaar gekeurd worden.

Bij installaties die meer dan 500 draaiuren per jaar maken is nog een aanvullende inspectie (scope 6) verplicht. Vanwege het geringe aantal draaiuren is deze aanvullende inspectie voor sprinklerpompsets niet van toepassing.

SCIOS-keuring door erkend installatiebedrijf

Heeft u een diesel aangedreven sprinklerpomp en bent u hiermee SCIOS-keuring plichtig? Unica Fire Safety helpt u graag te voldoen aan de regelgeving. In samenwerking met ons zusterbedrijf Boele Fire Protection verzorgen wij het onderhoud aan pompsets en de periodieke SCIOS-inspectie.

Boele Fire Protection is sinds 2017 een SCIOS-gecertificeerd bedrijf. Dit betekent ook dat ze meerdere servicetechnici in dienst hebben die zijn opgeleid tot gecertificeerd SCIOS-inspecteur.

 

Wilt u graag meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op met Unica