Welke taken heeft een beheerder brandmeldinstallatie? | Unica

Welke taken heeft een beheerder brandmeldinstallatie?

Welke taken heeft een beheerder brandmeldinstallatie?

 
Als gebouweigenaar of organisatie moet u voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van brandveiligheid. Eén van deze verplichtingen is dat er vanuit de organisatie een beheerder moet worden aangesteld voor de brandmeldinstallatie. In dit artikel leggen we dit aan u uit én lichten we toe wat de taken en verantwoordelijkheden van deze beheerder zijn.

Is het aanstellen van een beheerder verplicht?

Ja, vanuit de voorschriften is de organisatie verplicht om één of meerdere personen aan te stellen als beheerder voor de brandmeldinstallatie. Dit betekent niet dat bijvoorbeeld alle winkels in een winkelcentrum ieder een eigen beheerder moeten aanwijzen. De verplichting geldt per brandmeldinstallatie. Als meerdere gebruikers van één brandmeldinstallatie gebruik maken, dan mogen zij gezamenlijk één beheerder aanstellen.

Verantwoordelijkheden van de beheerder

De beheerder is namens de eigenaar of gebruiker verantwoordelijk voor de brandmeldinstallatie. Dit betekent dat de beheerder verantwoordelijk is voor het beheer en (preventief) onderhoud van de installatie en het bijhouden van het logboek. De beheerder is tevens het eerste aanspreekpunt voor alle interne- en externe organisaties met betrekking tot de brandmeldinstallatie. Hiermee worden onder andere de BHV, brandweer en het onderhoudsbedrijf bedoeld.

Mag iedereen beheerder zijn?

Het is belangrijk de beheerder voldoende gekwalificeerd is voor diens taken en verantwoordelijkheden. De beheerder moet over voldoende technische kennis beschikken en goed bekend zijn met de aanwezige brandmeldinstallatie en de eventueel daarop aangesloten systemen. Iemand hoeft niet per sé een technische achtergrond te hebben om beheerder te kunnen zijn. Er zijn opleidingen beschikbaar die mensen opleiden tot erkend beheerder brandmeldinstallaties met een NIBHV certificaat.

Taken van de beheerder

In NEN 2654-1 staat gedetailleerd beschreven welke taken de beheerder moet verrichten. We lichten dit kort toe.

Dagelijkse bediening

Hieronder vallen alle handelingen die nodig zijn om brandmeldingen en storingen af te handelen. Deze taken worden vaak gezamenlijk door de beheerder en een daartoe opgeleid persoon of de storingsdienst van het onderhoudsbedrijf opgepakt.

Maandelijkse controles

Maandelijks moet de beheerder een visuele controle uitvoeren van de brandmeldcentrale, het brandweerpaneel en de nevenpanelen. Daarnaast moet de doormelding van brand- en storingsmeldingen maandelijks worden getest.

Vier- en achtmaandelijkse controles

Naast de maandelijkse controles moeten aanvullend vier- en achtmaandelijks een aantal taken worden verricht:

  • De bereikbaarheid en zichtbaarheid van de handbrandmelders en automatische melders controleren.

  • De handbrandmelders en automatische melders controleren op beschadigingen.

  • Controleren of automatische melders vrij zijn van obstakels die een goede werking kunnen belemmeren.

  • Controle van de alarmfunctie van de brandmeldcentrale.

  • Controleren of er binnen de detectiezones veranderingen zijn geweest ten aanzien van ruimtegebruik, inrichting, ventilatiesysteem of bouwconstructie.

  • Controleren of de voorzieningen van de brandmeldinstallatie nog aansluiten op de alarmorganisatie (BHV-organisatie).

  • Controleren of alle documentatie (installatietekeningen, blokschema’s, plattegronden) van de installatie nog aansluit op de daadwerkelijke situatie.

Jaarlijkse controles
Jaarlijks moeten alle sturingen van de brandmeldinstallatie worden gecontroleerd. Dit betreft de sturingen van bijvoorbeeld de ontruimingsinstallatie, liften, ventilatiesystemen, branddeuren, automatische blusinstallaties of andere systemen die door de brandmeldinstallatie worden aangestuurd.

Voor een compleet overzicht van de te verrichten taken kunt u NEN 2654-1 raadplegen.

Logboek

Alle gebeurtenissen die betrekking hebben op het functioneren van de brandmeldinstallatie moeten in het logboek worden bijgehouden. Hieronder vallen in ieder geval: brandmeldingen, storingen, buiten bedrijf stellingen van installatiedelen (detectiezones), uitgevoerde controles door de beheerder, onderhoud werkzaamheden, reparaties en wijzigingen.

Het belang van beheer

De organisatie kan de beheertaken als last ervaren. Maar als de beheertaken niet consequent worden uitgevoerd, brengt dit de betrouwbaarheid van de brandmeldinstallatie in gevaar. De kans op storingen of valse meldingen neemt toe. En u riskeert daarmee ook boetes. Goed beheer is dus belangrijk, ook voor de organisatie.

Beheer uitbesteden

Veel organisaties willen het beheer graag uitbesteden. Het is mogelijk om een deel van de beheertaken uit handen te laten nemen door een erkend onderhoudsbedrijf. Als klant van Unica Fire Safety kunt u beheertaken op laten nemen in uw onderhoudscontract. Vaak kiezen organisaties er voor om de maandelijkse en vier- en achtmaandelijkse beheertaken aan ons over te laten. Onze onderhoudsdeskundigen zorgen er dan voor dat deze beheertaken conform de wettelijk eisen worden uitgevoerd.

Het is niet mogelijk om het beheer volledig uit handen te geven. Als onderhoudsbedrijf komen wij namelijk niet dagelijks bij u op locatie, waardoor we sommige verantwoordelijkheden niet kunnen overnemen. Er moet dus altijd een beheerder vanuit de organisatie worden aangesteld die als verantwoordelijke en contactpersoon fungeert. Deze beheerder blijft verantwoordelijk voor dagelijkse beheertaken, het bijhouden van de documentatie en het bijhouden van eventuele veranderingen die plaatsvinden. Daarnaast houdt de beheerder de taak om als eerste te reageren bij brand- en storingsmeldingen.