Zwaardere eisen brandveiligheid hotels

Zwaardere eisen brandveiligheid hotels

 

Voor hotels is de brandveiligheid nog belangrijker dan bij veel andere gebouwen. Dit komt doordat de situatie in een hotel op aan aantal punten duidelijk verschilt in vergelijking met gebouwen met een andere gebruiksfunctie, zoals bijvoorbeeld een kantoor, winkel of museum.

Brandveiligheidsrisico’s verschillen per gebruiksfunctie

De functie(s) die een gebouw en de ruimten daarin vervullen, bepalen in grote mate hoe het pand wordt gebruikt. Maar ook bijvoorbeeld hoe het gebouw wordt ingericht, wat voor spullen er worden opgeslagen en hoeveel mensen er doorgaans op welke tijdstippen aanwezig zijn. Deze en tal van andere factoren spelen een rol als het om de brandveiligheid gaat. Hotels, winkels, musea, distributiecentra en kantoorgebouwen hebben dan ook ieder met verschillende brandveiligheidsrisico’s te maken.

Aandachtspunten voor hotels

Eén van de aandachtspunten voor hotels is dat men er rekening mee moet houden dat gasten vaak in een voor hen onbekende omgeving verblijven. Hierdoor weten ze doorgaans niet waar de vluchtroutes zich bevinden. Wellicht het belangrijkste verschil met bijvoorbeeld een kantoor of winkel is dat er in die gebouwen normaliter niet wordt overnacht. In een hotel is dat juist wel de bedoeling. Dit heeft als gevolg dat hotelgasten kwetsbaar zijn, omdat ze in hun slaap kunnen worden overvallen door brand of een andere calamiteit.

Voor hotels is een goede vluchtveiligheid om verschillende redenen ontzettend belangrijk. Onlangs schreven we hier een artikel over. Via onderstaande button kunt u dit stuk lezen.

Lees meer

Verschil in eisen

Omdat de risico’s ten aanzien van de brandveiligheid per situatie flink kunnen verschillen, is er ook een verschil in de eisen die vanuit de wetgeving in diverse situaties worden gesteld. Vanwege extra brandveiligheidsrisico’s stelt het Bouwbesluit dan ook zwaardere eisen aan de brandveiligheid voorzieningen in hotels. In vergelijking met gebouwen met een andere gebruiksfunctie, zoals kantoren en woongebouwen, zijn er veel overeenkomsten, maar ook een aantal belangrijke verschillen.  

We krijgen vaak de vraag wat deze verschillen zijn. Worden er bijvoorbeeld andere eisen gesteld aan de brandmeldinstallatie? Hoe zit het met de doormelding en certificering?

Vergelijking aan de hand van een voorbeeldcase

Om de belangrijkste verschillen tussen een hotel en gebouwen met een andere gebruiksfunctie inzichtelijk te maken lichten we dit toe aan de hand van een voorbeeldcase. Voor onze fictieve voorbeeldcase maken we de vergelijking tussen drie gebruiksfuncties op basis van de nieuwbouw voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

Als voorbeeld hebben we gekozen voor een nieuw te bouwen pand van 6 verdiepingen met een hoogte van 25m. In onderstaande infographic hebben we de brandveiligheidseisen van de volgende drie verschillende scenario’s voor dit gebouw uitgewerkt:

  • Scenario 1: Het pand betreft een appartementencomplex (appartementen en/of studio’s)
  • Scenario 2: Het betreft een kantoorpand
  • Scenario 3: Het pand krijgt de functie van een hotel

Voor het appartementencomplex gaan we uit van een reguliere woonfunctie met zelfredzame bewoners. Voor de hotelsituatie gaan we uit van uitsluitend privékamers (1 tot 4 personen).
 

Infographic vootbeeldcase hotel

Bekijk de infographic hierboven of open de PDF versie via onderstaande knop.

De overeenkomsten

Vanwege de hoogte van het pand (hoger dan 20m) zijn er een aantal wettelijke eisen die in meerdere scenario’s van toepassing zijn. Zo zijn in alle gevallen een droge blusleiding en brandweerlift verplicht. Ook moeten de deuren brandwerend en zelfsluitend zijn als het pand de functie van kantoor of hotel krijgt. Voor woongebouwen geldt deze verplichting echter niet. Een andere overeenkomst is dat zowel in de situatie van het woongebouw als het hotel scenario de brandwerendheid van de constructie op bezwijken minimaal 120 minuten moet bedragen.

De belangrijkste verschillen

De infographic laat zien dat er ook heel wat verschillen zijn tussen de brandveiligheidseisen voor de verschillende gebruiksfuncties. Zo mag de omvang van een brandcompartiment bij een hotel slechts maximaal 500 m2 bedragen in plaats van 1000 m2. Dit betekent dat verdiepingen met een grotere oppervlakte in twee of meer brandcompartimenten moeten worden ingedeeld. Daarbij moeten 60 minuten brandwerende scheidingen en brandwerende deuren worden geplaatst.

Omdat voor hotels het overnachten van mensen extra risico’s met zich mee brengt, moeten alle hotelkamers in een beschermd sub-brandcompartiment liggen. Dit houdt in dat de scheidingen tussen kamers onderling en van de kamers naar de vluchtroute een brandwerendheid van ten minste 30 minuten moeten hebben. Voor kantoorgebouwen geldt deze eis bijvoorbeeld niet. Daar zouden alle ruimten op een verdieping in één sub-brandcompartiment mogen liggen.

Voor hotels gelden er ook strengere eisen ten aanzien van de vluchtroutes. De vluchtroutes moeten vanaf de uitgang van het sub-brandcompartiment een extra beschermde vluchtroute zijn. Omdat iedere hotelkamer een apart beschermd sub-brandcompartiment is, betekent dit dat de gangen moeten zijn uitgevoerd als een extra beschermde vluchtroute. Voor een extra beschermde vluchtroute gelden er onder andere strenge eisen ten aanzien van de bekleding (brandvertragende materialen). Daarnaast mogen er geen goederen op de gangen worden neergezet of opgeslagen, omdat deze brandlast (potentieel brandvermogen) kunnen vormen en/of de vluchtroute kunnen belemmeren.

Een ander belangrijk verschil tussen de hotel situatie en het kantoor- of woongebouw is dat voor het hotel een brandmeldinstallatie met volledige bewaking is vereist. Dit houdt in dat alle ruimten (gangen, kamers, keuken, etc.), met uitzondering van badruimten en kleine technische ruimten, voorzien moeten zijn van automatische melders. Daarnaast moeten de nodige handbrandmelders aanwezig zijn in de vluchtroutes (gangen).
De brandmeldinstallatie moet bovendien gecertificeerd zijn. Dit houdt in dat de installatie moet worden aangelegd conform de wettelijke eisen en ook jaarlijks moet worden gekeurd. Ook is doormelding naar de brandweer (regionale alarm centrale (RAC)) of een 24-uurs bemande receptie verplicht. Voor het kantoorgebouw is automatische doormelding niet vereist.

Aanvullende eisen

In onze voorbeeldcase hebben we een aantal onderwerpen uit het Bouwbesluit 2012 uitgelicht. Het Bouwbesluit bevat nog meer brandveiligheidseisen op deze en andere onderwerpen. Voor een compleet overzicht van de wettelijk bepalingen kunt u het Bouwbesluit raadplegen.

Naast de eisen vanuit het Bouwbesluit kunnen er in de praktijk ook door diverse partijen aanvullende eisen worden gesteld. Zo kunnen de verzekeraar, inspectie-instelling en het bevoegd gezag aanvullende brandveiligheidseisen stellen in het kader van de omgevingsvergunning, certificering en/of het verstrekken van een verzekeringspolis. Voorbeelden van deze aanvullende eisen zijn een verhoogde brandwerendheid of een zwaarder bewakingsniveau van de brandmeldinstallatie. Ook komt het regelmatig voor dat de aanwezigheid van een automatische blusinstallatie, zoals een sprinkler- of watermist installatie, verplicht wordt gesteld om de gevolgen van een mogelijk brand te beperken.